Kategoriler

PRİDA İletişim Ödülleri’nde 6 ana başlıkta 47 kategori bulunmaktadır. Bir çalışma birden fazla kategoriye başvurabilir, başvuru sayısında kısıtlama yoktur.

Stratejik İletişim

Ticari olması ya da kâr amacı gütmemesi fark etmeksizin kurumların itibarını inşa etmek ya da yükseltmek üzere hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri bu kategoriye başvuramaz. Jüri bu kategoride, iletişim faaliyetlerinin ihtiyaca ne kadar uygun olduğunu, elde edilen sonucu ve yürütülen çalışmaların derinliğini değerlendirecektir.

Kurumun iş yapış şekline ya da itibarına etki edecek gündem maddeleri ve meseleler hakkında, kurumun üçüncü partiler nezdinde algısını muhafaza etmek üzere hayata geçirilmiş projeler. Bu kategoride pandemi dönemine özel gerçekleştirilmiş iletişim çalışmaları da değerlendirilecektir. Ancak tek bir video, bir ilan vb çalışmalar kapsam dışında tutulacak, detaylı ve derin iletişim projeleri jüri görüşüne sunulacaktır.Bu başlık ve tanım “Sevgililer Günü” veya “yılbaşı/yeni yıl” gibi özel günler için veya gerçek zamanlı hayata geçirilmiş projeler için uygun değildir. Bu tip özel günlere dair projeler, ödül kategorilerinin diğer uygun başlıklarında değerlendirilebilir.

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın ön planda markanın sahibi veya yöneticisinin etrafında planlanan tüm iletişim çalışmaları. Sanatçı, sporcu, siyasetçi ve benzeri şahıslar için yürütülen iletişim çalışmaları bu kategoriye başvuramaz.

Halka açılmaya hazırlanan bir kurum için bu süreçte yürütülen tüm iletişim çalışmaları. Tek bir reklam film ya da tek bir ilan ile bu kategoriye başvurulamaz. Kapsamlı bir iletişim planının uygulanmış olması aranır.

Firmaların, nitelikli insan kaynağını çekmek için yürüttüğü iletişim çalışmaları. Mevcut çalışanlara yönelik çalışmalar bu kategoriye başvuramaz. Bu tarz çalışmalar Değişim Yönetimi & İç İletişim kategorisinde değerlendirilebilir.

Çalışan iletişimini etkin kullanarak ve paydaşlara mesajı başarıyla ileterek, değişim sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olan işler ve/veya herhangi bir amaca yönelik iç iletişim projeleri bu kategoride değerlendirilir.

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın hedef kitlesi son kullanıcı/tüketici değil kurumlar olan iletişim çalışmaları.

Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların iletişim faaliyetleri kapsamında kamu kurumlarıyla ilişki gerektiren konularla ilgili tüm sürecin yönetildiği ve sektöre örnek olacak nitelikte uygulama ve çıktılar barındıran çalışmalar.

Belirli bir hedef kitleye yönelik; ekonomik, toplumsal ya da çevresel bir soruna çözüm bulmak adına uygulanan KSS programları için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri. Ele alınan sorun için önerilen çözüm ve projenin kendisi değil, proje etrafında örülmüş iletişim stratejisi ve uygulamaları değerlendirmeye alınacaktır.

Kurumun sürdürülebilirlik faaliyetleri için hayata geçirilen iletişim çalışmaları. Bu kategoride sürdürülebilirlik faaliyetleri değil, etrafında örülmüş iletişim kurgusu değerlendirilecektir.

Bilgi paylaşımı ya da bir mesaj iletmek üzere tasarlanmış, dijital ya da fiziksel her türlü rapor, kitap, dergi, web sitesi, blog, aplikasyon vb. yayınların konsepti, tasarımı, kalitesi ve amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilecektir.

Belirli bir yöreye özgü, sadece orada üretilen/yetiştirilen; mamül, mahsül, yeraltı kaynakları gibi değerler için hayata geçirilen iletişim faaliyetleri ödüllendirilecektir. Oltu taşı, Buldan bezi, Amasya elması gibi…

Sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye’den yönetilen uluslararası bir proje veya Türkiye adına yurtdışında yönetilen projeler ve iletişim çalışmaları başvurabilir.

Bir iletişim probleminin çözümü için veriden faydalanma yöntemleri ödüllendirilecektir. Verinin nasıl toplandığı, nasıl işlendiği, nasıl somut çözüme dönüştüğü açıkça anlatılmalıdır. Veri sayesinde ortaya çıkan içerik, içgörü, ürün veya hizmetin hedef kitleye aktarımı sırasında kullanılan iletişim yöntemleri (etkinlik, duyuru, deneyimler vb.) ile bu kategoriye başvurulabilir ancak bu çıktılar gerçek bir iletişim problemine somut bir çözüm teşkil etmiş olmalıdır.

Sektör, mecra ve disiplin farkı olmaksızın, tarihi önceden belli olan, dünyada veya Türkiye’deki özel günlere ve olaylara ilişkin, kurumun menfaatine ve değerlerine hizmet eden iletişim projeleri. Anneler Günü, yılbaşı, Yaşlılar Haftası gibi… Bu kategoride yapılacak değerlendirmede kilit nokta, iletişim faaliyetlerinin kurumun menfaatine ve değerlerine hizmet etmesidir.

Kurumsal kimlik tasarımı ve yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri.

Sektör, mecra ve disiplin ayrımı olmaksızın, markanın mesajını iletmek için sanatçılarla işbirliği içinde yürütülmüş ancak sanatçıların influencer gibi kullanılmadığı, ortaya bir sanat eseri veya etkinliğinin çıktığı, iletişimde olumlu fark yaratmış projeler.

Pazarlama İletişimi

Belirli bir iletişim hedefine ulaşmak üzere kurumların sponsorluk yöntemiyle destek olduğu aktiviteler etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları. İletişim çalışmalarının sadece bir video film ya da sadece bir reklam kampanyası ile gerçekleştirilmiş olması bu kategoriye başvurmak için yeterli olmayacaktır. Kapsamlı bir iletişim örgüsü beklenmektedir.

Lansman aktiviteleri hariç kurumun hedef kitleyle bağ kurmak, itibarını etkilemek ya da bir değer yaratmak üzere stratejik olarak her türlü etkinlik etrafında hayata geçirilmiş iletişim faaliyetleri.

Bir ürün ya da hizmetin lansmanı/relansmanı için uygulanan projeler ile bir markanın konumlandırılması veya yeniden konumlandırılması üzerine yürütülmüş geniş kapsamlı çalışmalar bir arada değerlendirilir.

Kurumun iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere halihazırda var olan dijital ya da geleneksel mecralarda, mecranın doğal içeriğiymiş gibi üretilen veya ilan/reklam formatında tasarlanmış, özgün ve yaratıcı yazılı ve/veya görsel içerik. İlan ve advertorial çalışmaların değerlendirilmesinde, yayında ilan ya da advertorial ibarelerinin bulunması şarttır.

Sektör, disiplin ve mecra ayrımı gözetmeksizin; Türkiye dışında doğmuş, çokuluslu yürütülen iletişim çalışmalarının Türkiye pazarına nasıl uyarlandığı, orijinaliyle taşıdığı benzerlik ve farklılıklar ile yaratıcı yerelleştirme yaklaşımı değerlendirilir.

Merkezine sporu alan, markanın mesajını iletmek veya hedef kitleyle bağ kurmak adına; ya hâlihazırda var olan canlı spor karşılaşmaları veya etkinlikleri, federasyonlar, sporcu veya takımları kullanarak ya da bir spor olayı/etkinliği yaratarak yürütülmüş iletişim faaliyetleri.

Medya İletişimi

Bir kurum ya da marka sözcüsünün sektörel konumlandırılması amacına hizmet eden stratejik medya görünürlüğü hedefli çalışmalar.

Kurumun ya da markanın hedeflerine uygun şekilde planlanmış; farklı, yenilikçi, sektöre örnek teşkil edebilecek ve gazetecileri hedefleyen iletişim faaliyetleri.

Stratejisi; ünlüler, uzman ünlüler, sosyal medyada etki sahibi hesaplar üzerine kurulmuş, bu kanaat önderlerinin stratejik, yaratıcı ve etkili kullanımıyla başarıya ulaşmış özgün iletişim faaliyetleri. Jüri bu kategoride, yapılan çalışmaları ihtiyaca uygunluğu, ilişki kurulan kişi ya da kişilerin markayla uyumu, faaliyetlerin kapsamı ve derinliği açısından değerlendirecektir.

Bir haber mecrasında yer alması özel şartlara bağlı ya da medyanın şartları itibarıyla zor olan konularda hazırlanan yaratıcı haber içerikleri. Sektör ve mecra fark etmeksizin, tüm haber içerikleri bu kategoriye başvurabilir.

Dijital & Sosyal Medya

Sosyal medya platformlarında, mecranın ruhuna uygun biçimde hayata geçirilmiş, kurumun mesajını ileten veya itibarına etki eden iletişim faaliyetleri. Bu kategoride iletişim faaliyetlerinin kurumun hedefleriyle uyumu, hedef kitleye ne kadar ulaştığı ve sonuçları değerlendirilecektir.

Kurumun hedef kitlesiyle bir ilişki inşa etmek veya var olan ilişkiyi derinleştirmek üzere dijital ve sosyal mecralarda hayata geçirilmiş, hedef kitleyi kurumun iletişim hedeflerine yönelik hareket etmeye teşvik eden iletişim çalışmaları. Bu kategoride iletişim çalışmalarının bir sürece yayılması, bir sonuç elde etmesi ve kurumun hedefleriyle uyumlu olması değerlendirilecektir.

Sosyal medyada bir anda ülke veya dünya gündemine oturan aktivite veya konuşmalar etrafında gerçekleştirilen, kurumun menfaatine ve değerlerine uygun, spontane gerçek zamanlı dijital iletişim projeleri. Tarihi önceden belli olan özel günler ve olaylar (Güneş tutulması, Ramazan Bayramı, 14 Şubat vb.) etrafında kurgulanan iletişim çalışmaları bu kategori için uygun değildir.

Kurumun hedef kitlesini, kurumun hedefleri için içerik üreterek katkı sağlamaya ve işbirliğine teşvik eden iletişim faaliyetleri.

Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda, teknolojik dijital öğelerle fiziksel deneyimi bir arada sunan projeler.

NFT ve Metaverse kullanımı başta olmak üzere, blokzincir sistemlerine dayalı uygulamaları iletişimde başarıyla kullanarak hedef kitlesiyle bağ kurmayı başarmış projeler.

Özel Ödüller

Başta çalışanlar ve müşteriler/tüketiciler olmak üzere diğer paydaşları dahil ederek hayata geçirilen ve toplumsal kalkınma yolunda değer katan tüm projeler katılabilecektir. Başvurularda ve değerlendirmede sektörel ayrım gözetilmeyecektir.

Bu kategori başvuruya kapalıdır. Jüri üyeleri finale kalan projeler arasından; sektöre ders olacak, ufuk açacak, yenilikçi, sıra dışı ve somut sonuç almış, yöntem ya da içerik açısından bir ilke başarıyla imza atan yenilikçi bir projeyi ödüllendirilecektir.

Bu kategoriye başvuran projeler arasından PRİDA jürisi tarafından belirlenecek adaylar UNICEF'e sunulacak ve UNICEF bir projeyi ödüllendirecektir.Bu kategoride odağına çocuk haklarını alan sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilecektir. Projelerin en az 2 yıldır sürüyor olması şartı aranmaktadır. Reklamveren firmalar, STK'lar veya kamu kurumları tarafından hayata geçirilen projelerin; çocuk haklarına yönelik toplumsal meseleleri tespit etmesi, bu meseleler ve çocuk hakları hakkında farkındalık yaratması, sorunların çözümüne katkıda bulunması ve sonunda yarattığı faydanın ölçümleriyle birlikte ortaya koyması beklenmektedir.Firma - STK - kamu arasında birden fazla aktörün işbirliğiyle hayata geçmiş projeler de bu kategoriye başvurabilir. Ele alınan sorun için önerilen çözüm tek başına değil, etrafında örülmüş iletişim stratejisiyle bir arada değerlendirilecektir. Herhangi bir mecra, sektör ve disiplin ayrımı gözetmeksizin, Türkiye sınırları dahilinde hedef kitle(ler) belirlemiş, orijinal ya da uyarlama projeler ve projelere dair iletişim kampanyaları bu kategoriye başvurabilir.Başvurulara ek olarak jüri de diğer kategori başvuruları arasından en fazla bir projeyi bu kategoride değerlendirmek üzere önerebilir.Çocuk Haklarına Dair Sözleşme için tıklayın.

Kampanyaların görsellerinde ve metninde; toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpları değiştirmek ve kadın erkek eşitliğine uygun, etik bir yaklaşımı yakalamak için en çok kanıksanmış, klişeleşmiş ve geleneksel anlatımların aksine kullanımlar ödüllendirilecektir. Gerek yazılı ve görsel medya iletişiminde gerekse sosyal medya araçlarının kullanımında eşitlikçi temsiliyet, konumlandırma, dil, üslup ve görsellerle, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla ele alınmış, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşımın sergilendiği çalışmalar aranmaktadır.

Bu kategoriye başvuran projeler arasından PRİDA jürisi tarafından belirlenecek adaylar Sürdürülebilirlik Akademisi'ne sunulacak ve Sürdürülebilirlik Akademisi bir projeyi ödüllendirecektir.Ajansların kendileri için hayata geçirdikleri ya da müşterileri için tasarladıkları, sektöre ilham verecek sürdürülebilirlik projeleri aranmaktadır. Başvurulan projenin, bütüncül bir yaklaşımla ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutlarının olması ve yarattığı katma değerin ölçümlenmesi beklenir. Projenin hayata geçmiş ve sonuç almış olması zorunludur.

Bu kategoriye başvuran projeler arasından PRİDA jürisi tarafından belirlenecek adaylar Bahçeşehir Üniversitesi'ne sunulacak, Bahçeşehir Üniversitesi bir projeyi ödüllendirecektir.Yapay zeka, büyük veri, blok zinciri, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, giyilebilir teknolojiler, havacılık ve uzay teknolojileri, robotlar, otonom araçlar vb. öğelerin, bir iletişim faaliyetini yürütmek veya desteklemek için ufuk açacak, sınırları zorlayacak, yaratıcı ve etkili şekilde kullanıldığı çalışmalar ödüllendirilecektir.

Çiftlik hayvanları, sokak hayvanları, vahşi hayvanlar ile evcil hayvanların esenliğine veya bu konuda toplumu bilinçlendirmeye yönelik hayata geçirilmiş ve somut sonuç almayı başarmış projeler ödüllendirilecektir.

Türkiye’de faaliyet gösteren ajans veya hizmet alan markaların, toplumun genelini etkileyen beklenmedik olaylarda (afet, salgın vb.) toplum yararına, toplumsal dayanışma örneği olarak gösterilebilecek, her türlü kampanya, nakdi/ayni yardım, ekonomik veya psikolojik destek, örgütlenme vb. tüm projeleri. Başvuran çalışmaların, benzeri durumlarda gelecek nesillere örnek olacak düzeyde, fikir, kullanım ve/veya yaklaşım barındırıp barındırmadığı aranır. Başvurular sınırsız sayıda çözüm ortağı, üçüncü parti barındırabilir.

İDA Başarı Ödülleri

Aynı proje için en az 10 yıldır birlikte çalışan ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketi ile kurum/markaya verilecektir. Bilgiyi ispatlayabilen tüm başvurular PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

Sözleşmeli olarak 10 yıldan fazla süre boyunca işbirliğini sürdüren ve bunu belgeleyebilen iletişim şirketleri ve hizmet verdikleri kurum/markalara verilecektir. Adaylardan sözleşmeli çalışmaya dair belge talep edilecektir. İspatlayabilen tüm iletişim şirketleri ve kurumlar PRİDA ödülü alacaktır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Ödül heykeli yalnızca ajansa verilecektir. Kurum talep ederse ücreti karşılığında ikinci bir heykel hazırlanacaktır.

İletişim şirketleri bu kategoriye, kendi markaları adına yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle başvurabilir. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması zorunludur.

İletişim şirketlerinin ücret almadan gönüllü olarak hizmet verdiği, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdikleri projeler başvurabilir. Ödül kazanma kriteri, ajansın yürüttüğü projeyi sürdürülebilir kılması ve sonucunda değerli bir çıktı yaratabilmesidir. Başvuran projelerin halihazırda 5 yılını doldurmuş olması zorunludur. Yalnızca ajansa ödül heykeli takdim edilir.

Aynı iletişim danışmanlığı şirketinde aralıksız 10 yıl ve üzeri sürede çalışmakta olan (danışman, iletişim profesyoneli ve idari kadrolar dahil) tüm çalışanlara verilebilir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara sertifika takdim edilir.

İletişim danışmanlığı şirketlerinde toplam 20 yıl ve daha fazla çalışmış iletişim danışmanı ve/veya iletişim profesyonellerine verilecektir. Adayın halihazırda çalıştığı firmadaki tüm kariyeri ve ayrıca son bir yılda gösterdiği performansı içeren bir formla başvurulmalıdır. Adaylar, bizzat başvurabilir ya da aday adına üçüncü kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuran her aday ödüllendirilir. Kazanan aday tekrar bu kategoriye başvuramaz. Başvursa bile değerlendirme dışı bırakılır. Bu kategorinin başvuruları ücretsizdir. Kazananlara ödül heykeli takdim edilir.

Bir Bakışta
PRIDA

BİR BAKIŞTA PRİDA 2023

BİR BAKIŞTA PRİDA 2023

PRİDA İletişim Ödülleri hakkında, kategoriler, başvuru formu içeriği, gerekli dokümanlar ve özellikleri başvuru ve diskalifiye koşulları, ödeme bilgileri gibi tüm bilgilere pridaodulleri.org web sitesinde yer alan yönetmelik başlığından ulaşabilirsiniz.

Başvurunuz hakkında genel bilgi:

Ödül başvurunuza, pridaodulleri.org web sitesinde yer alan kayıt bölümünden kullanıcı kimliğinizi oluşturarak başlayabilirsiniz. Son başvuru tarihine kadar taslak kaydı yapabilir, taslağınızı tekrar tekrar düzenleyebilirsiniz.

Kayıtlı başvurunuzun uygunluğu, başvuru dönemi bittikten sonra incelenir. Uygunluğu onaylanana kadar başvuru statünüzü “yönetici onayı bekleniyor” olarak görüntüleyebilirsiniz. Başvuru statüsünü “onaylandı” olarak gördüğünüzde, bu başvurunuzun değerlendirmeye alındığını gösterir.

Başvuru sahibi:

Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.

Son başvuru tarihi: 17 Kasım 2023

Geçerli proje yürütme tarih aralığı: 16 Ocak 2022 – 13 Kasım 2023

Proje süresinin kısmen bu tarihlerin dışında kalması durumunda, projenin en az yarısı bu tarih aralığı içerisinde yürütüldüğü takdirde yarışmaya başvurulabilir.

 

Başvuru ücreti:

İDA Üyesi Şirketler İçin: 3.400 TL + %20 KDV*

İDA Üyesi Olmayan Şirketler İçin: 5.400 TL + %20 KDV*

 

*Ödeme esnasında dekontun açıklama kısmına sistemin başvurular için atadığı ID numaralarını girmeniz gerekmektedir. Ödeme dekontunun dijital kopyası, başvuru formundaki ilgili kısma yüklenmelidir.

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık