Yönetmelik

YÖNETMELİĞİN AMACI

Yönetmeliğin amacı; İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri ile ilgili
katılım ve değerlendirme kurallarını belirlemektir.

KATILIM KOŞULLARI

Genel Kurallar

PRİDA’ya Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.

PRİDA’ya başvuracak projeler, özgün bir fikre sahip olmalı, hizmet alan firmanın mesajını hedef kitlesine ulaştırmış, hizmet alan firmanın iş sonuçları ve/veya itibarına olumlu katkı sağlamış olmalı. Bununla birlikte hedef kitlede olumlu yönde davranış değişikliği, algı değişikliği ve ölçülebilir bir etki yaratmayı başarmış projeler de PRİDA’ya başvurabilir.

Başvuran projelerin özgünlüğü konusunda sorumluluk, başvuran ana ajansındır. İDA, yarışmaya başvuran tüm projelerin özgün olduğu varsayımıyla hareket eder.

Özgünlük konusunda bir itiraz durumu yaşandığı takdirde, yarışma sonuçlanmış ve proje ödül almış olsa bile İDA Yönetim Kurulu projeyi tekrar değerlendirme ve gerekirse projenin başvurusunu veya varsa ödülünü iptal etme, yerine başka bir projeyi ödüllendirme hakkına sahiptir. Hangi aşamada olursa olsun proje diskalifiye olursa katılım bedelleri iade edilmez.

Projeler; pazarlama iletişimi karmasında bulunan herhangi bir mecra ve disiplinde hayata geçmiş olabileceği gibi projeye özel yaratılmış mecra ve uygulamalarla da hayata geçmiş olabilir.

Katılımcı şirketler, proje sahibi kurum ve marka yetkililerinden başvuru için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Başvuru esnasında başvuru formuna bilgileri girilen proje sahibi firma temsilcisine bir e-posta ulaşacak, temsilci onayını e-posta üzerinden iletebilecektir. Tartışmalı durumlarda bu temsilci ile irtibata geçilecektir.

Bir proje ile farklı kategorilere başvuru yapılabilecektir. Ancak, başvuru formunda her kategori için ilgili değişkenler, başa çıkılan zorluklar ve ayırt edici özellikler açıkça belirtilmelidir.

Ödül organizasyonuna sponsor olan firmaların projeleri, o yıl için ödül programına kısmen katılabilir. Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi ve Dijital & Sosyal Medya kategorilerine sponsor firmaların projeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ancak Özel Ödül kategorilerine başvurabilirler ve ödüle hak kazanabilirler. Bununla birlikte, jüri heyetinde sponsor firmaların temsilcisi bulunamaz.

Jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerine puan verememenin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işlere için de blokaj uygulanacaktır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremeyecektir.

Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. İDA bu malzemeyi yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda yarışmaya katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

Başvuru

Yarışmaya 1 Ocak 2016 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasında başlamış, hala yürütülmekte olan ve sonuç almış projeler başvurabilir.

Proje süresinin kısmen bu tarihlerin dışında kalması durumunda, projenin en az yarısı tarih aralığı içerisinde yürütüldüğü takdirde yarışmaya başvurulabilir.

PRİDA’ya tüm başvurular, PRİDA’nın internet sitesi üzerinden dijital olarak yapılır. Siteye üye olunduktan sonra, ilgili formlar ve gerekli görsel malzemelerin site üzerinden yüklenmesi gerekir.

Başvuru süresi dolana kadar tüm dokümanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Başvuru süresi dolmadan önce tüm başvuruların ücreti ödenmiş olmalıdır. Ödemesi yapılmamış projeler değerlendirmeye dahil edilmez.

Proje başvurularında muhatap, başvuran ana ajanstır. Projenin farklı aşamalarında birden fazla ajansın işbirliği varsa bunlar formda katkıda bulunan ajanslar olarak belirtilmelidir. İhtilaf halinde hizmet alan firma temsilcisinin görüşüne başvurulur.

Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu ve dokümanların telifi, başvuruyu yapan kurum ve/veya şahsı bağlar. Bilgilerin doğruluğu ve belgelerin telifi İDA’nın sorumluluğunda değildir. Hak sahiplerinden veya üçüncü partilerden telife dair her türlü hak ve/veya talepler ile hukuki ve cezai işlemlerde başvuran ana ajans sorumlu olacaktır.

Türkiye’de yerleşik olan pazarlama iletişimi firmaları tarafından yurtdışında hayata geçirilmiş projeler; Türkçe altyazı, dublaj ve çeviri uygulanarak PRİDA’ya katılabilir.

Jüri

Jüri başkanı ve üyeleri İDA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır.

Jüri; Genç İDA üyelerini, iletişim, araştırma, kamu ve özel kurumlar ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden profesyonel iletişim uzmanlarından oluşur.

Jüri heyetine sponsor firmalardan temsilci alınmayacaktır.

Değerlendirmede projelerin Medya ve İletişim Yönetiminde Mesleki İlkeler’e uyumu gözetilecektir. İlgili dokümana linkten ulaşılabilir: http://www.ida.org.tr/?page_id=3512

Jüri başkanı ve üyelerinden ön elemede başvuran projelerin tamamını değerlendirmeleri, jüri toplantısında hazır bulunmaları beklenir. Jüri üyeliğini kabul etmelerine karşın ön değerlendirmede işlerin tamamını oylamayan, jüri toplantısına katılmayan, jüri toplantısına kısmen katılan veya toplantıyı erken terk eden jüri üyeleri jüriden ihraç edilir ve puanları sistemden silinir.

Jüri üyeleri değerlendirme sırasında ek bilgi ve/veya bilgelerin doğruluğunun ispatı için gerekli belgeleri isteme hakkına sahiptir.

Değerlendirme ve Puanlama

Değerlendirme, ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Ön eleme jüri üyeleri tarafından PRİDA’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Ön elemeyi geçen projeler, bilahare duyurulacak mekan, tarih ve saatte bir araya gelecek jüri tarafından ana değerlendirmeye alınır.

Ön eleme aşamasında jüri üyeleri başvuru dokümanlarının tamamını inceledikten sonra oylama ekranı açılır ve üyeler projeleri “finalist” ve “finale kalamaz” şeklinde iki seçenekli oylama sistemiyle değerlendirirler. Jüri üye sayısının tam yarısı ve üzerinde “finalist” oyu alan projeler kısa listeye kalır ve ana değerlendirmeye alınır.

Ana değerlendirmede jüri üyeleri her bir kategori için vaka videloarını topluca izler. Jürinin talep etmesi halinde projeye ait başvuru formu tekrar okunabilir ve projenin diğer dokümanları tekrar incelenebilir. Video haricindeki belgelerin tekrar değerlendirilmesi için bir (1) jüri üyesinin talebi yeterlidir.

Puanlama, kategoriye ait videoların izlenmesi bittikten sonra açık olarak yapılır ve hangi jüri üyesinin hangi işe kaç puan verdiği tüm üyeler tarafından gözlemlenebilir.

Her kategoriye ait vaka videoları topluca izlendikten sonra her bir proje yaratıcılık, uygulama ve sonucuna göre üçer kez puanlanır. Puanlama 100 üzerinden 5’in katları şeklinde yapılır.

Jüri üyelerinin yaratıcılık, uygulama ve sonuç için ayrı ayrı verdiği puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır ve çarpımların toplanmasıyla projenin nihai notu elde edilir.

 • Yaratıcılık %30 (Markanın karşı karşıya olduğu soruna bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin özgünlük ve yaratıcılığı)
 • Uygulama %30 (Bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin hangi kalitede hayata geçirildiği)
 • Sonuç %40 (Brief’te tanımlanan sorunun nasıl çözüldüğü, verilen hedefe nasıl, ne denli ulaşıldığı)

Başvuran projelerin herhangi biri ile herhangi bir ilişkisi olan jüri üyeleri oy kullanamaz.

Ön eleme ve ana değerlendirmede; jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerine puan verememenin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işlere için de blokaj uygulanacaktır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremeyecektir.

Ödüller ve Ödül Töreni

İletişim Ödülleri’nde Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi ve Dijital & Sosyal Medya olmak üzere üç ana kategori bulunur. Bu ana kategorilerin alt kategorilerinin her birinde en yüksek puan alan birer proje ödüllendirilir.

70 puanın altında kalan projeler ödül almayacaktır. Bir kategoride 70 puana ulaşmayı başaran proje çıkmazsa o kategoride ödül verilmeyecektir.

Eşitlik halinde, eşit puandaki projeleri kendi arasında bir kez daha puanlama ya da birden fazla projeyi ödüllendirme inisiyatifi jürinin tasarrufundadır.

Ödül heykeli, kategorisinde en yüksek puan alan projeyi yöneten iletişim şirketi ve proje sahibi kurum/markaya birer adet olmak üzere sahneden teslim edilir.

Birden fazla ajansın işbirliğiyle hayata geçen projelerde ödül heykeli, başvuru formunda belirtilen başvuran ana ajansa verilir. Başvuran ana ajansın doldurduğu formdaki künye bilgileri doğrultusunda sürece katkıda bulunan tüm tarafların çalışanlarına dijital PRİDA rozeti sunulacaktır. Dijital PRİDA rozeti töreni takip eden günlerde çalışanlara dijital olarak iletilecektir.

Ana değerlendirmede alt kategorilerde birinciler belirlendikten sonra kategori birincileri, her bir ana kategorinin büyük ödülünü belirlemek üzere tekrar değerlendirilir. Açık tartışma ve sonrasında tekrar puanlanarak içlerinden üç tanesi En Başarılı Stratejik İletişim Uygulaması, En Başarılı Pazarlama İletişimi Uygulaması, En Başarılı Dijital & Sosyal Medya Uygulaması büyük ödülü sahibi olarak tayin edilir.

Başvuruları en yüksek ortalamayı elde ajans “Yılın Ajansı” seçilir ve büyük ödülün sahibi olur. Bu değerlendirme en az üç işi finale kalmış ajanslar arasında yapılır.

Örneğin; 5 projesi finale kalan A ajansının bu projeleri jüriden, 50, 65, 85, 85 ve 70 puan almıştır ve ortalaması 71 eder. Ancak B ajansının 3 projesi olmasına karşın, 90, 55 ve 70 puan alarak 71,66 ortalamayla yılın ajansı olmaya hak kazanır. Kaç puan almış olursa olsun finale 1 veya 2 projesi kalabilmiş ajanslar yılın ajansı değerlendirmesine dahil edilmezler. Yılın ajansı hesaplaması sadece başvuran ana ajanslar için geçerlidir. Ortak ajans olarak görünen ajanslar hesaplamaya dahil edilmez.

PRİDA İletişim Ödülleri Programı’nın sonuçları, PRİDA Ödül Töreni’nde açıklanır. Ödül töreninin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilir, ayrıca İDA’nın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurulur.

Diskalifiye Koşulları

 • Sonuçlarda reklam eşdeğeri sunulması.
 • Başvuru dokümanlarında sınırlara uyulmaması ile özensiz bir dil kullanılması.
 • Aday projenin başka bir iletişim ajansı tarafından başlatılmış olması halinde, ilgili ajansın izninin ve/veya başvuruyu yapan ajansın projeyi devraldığı tarihten sonra yarattığı katma değerin açıkça belirtilmemesi.
 • Fikri mülkiyet haklarına aykırı durum, intihal hali söz konusu olması.
 • Başvuru dosyasında belirtilen bilgi ve/veya belgelerin eksik olması.

İade Koşulları

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak başvuru ücreti sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

BAŞVURU DOKÜMANLARI

Stratejik İletişim, Pazarlama ve Dijital & Sosyal Medya ana kategorileri için;

1- FORM
Aşağıdaki başlıkları içeren online form eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuran iletişim şirketi (max 140 karakter – boşluklu)
Hizmet alan firma/marka

İş ve iletişim hedefi (max 750 karakter – boşluklu)
İletişim hedefinin, paydaşlar nezdinde iş hedefine uygunluğu değerlendirilecektir.

Hedef kitle (max 250 karakter – boşluklu)
Net bir şekilde hangi kitleyi hedeflediği açıkça belirtilmelidir.

İletişim stratejisi (max 750 karakter – boşluklu)
Paydaşlar bazında iç görülere yönelik stratejik bakış açısı değerlendirilecektir.

Yaratıcı fikir (max 750 karakter – boşluklu)
Fikrin özgünlüğü ve etkisi değerlendirilecektir.

Uygulama planı (max 750 karakter – boşluklu)
Fikrin nasıl hayata geçirildiği değerlendirilecektir.

Sonuç (max 750 karakter – boşluklu)
İş ve iletişim hedefine göre sonuçlar kantitatif ve kalitatif verilerle ve kaynaklarıyla birlikte sunulmalıdır.. Ölçümleme kriterlerinin bilimsel bir araştırmaya dayanılarak yazılması beklenmektedir.
Yararlanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
Tavsiye edilen ölçümleme kriterleri; Barselona Deklarasyonu’nda belirlenen ölçümleme kriterleridir.

Barselona ölçümleme kriterleri:

 • Hedef belirleme ve ölçümleme iletişim planının temel unsurudur.
 • Medya ölçümlemesi nitelik ve nicelik gerektirir, sadece kupür yansımalarını değerlendirmek anlamlı olamaz.
 • Sosyal medya ölçümlenebilir ve ölçümlemesi gereklidir. Çıkan sonucun değerlendirilmesi, medya sonuçlarının ölçülmesine tercih edilmelidir.
 • İş sonuçları mümkün olduğunca ölçülmelidir. İyi bir ölçümlemede şeffaflık ve tekrarlanabilirlik esastır.

Linkler
Başvuru formu, vaka videosu ve görseller haricinde jürinin değerlendirmeye almasının kritik olduğu malzemelere dair bir link varsa verilmelidir yoksa boş bırakılmalıdır.

2- GÖRSEL
Projeye ait en fazla 10 görsel. Görseller jpeg formatında, 300dpi çözünürlükte ve her biri azami 2MB olmalıdır.

3- VAKA VİDEOSU
120 saniyeyi geçmeyecek şekilde projeyi tanıtan ve formdaki bilgilerin özetini içeren bir film. Vaka videosu 1920x1080 çözünürlükte, mpeg4 formatında ve azami 100 MB olmalıdır. Vaka videosu üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda video olarak formatlanmış (wmv formatında) power point sunumu da kabul edilir. Bir slayt adedi sınırlaması olmamasına karşın yine 120 sn ve 100MB’ı geçmeyecek şekilde kurgulanmalıdır ve formatı kesinlikle wmv olmalıdır.
Vaka videosu üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda video olarak formatlanmış (wmv formatında) power point sunumu da kabul edilir. Bir slayt adedi sınırlaması olmamasına karşın yine 120 sn ve 100MB’ı geçmeyecek şekilde kurgulanmalıdır ve formatı kesinlikle wmv olmalıdır. İG1 – İstikrar Örneği İletişim Profesyoneli ve İG2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

4- İZİN BELGESİ
Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için izin belgesi. . İG1 – İstikrar Örneği İletişim Profesyoneli ve İG2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

5- DEKONT
Katılım bedeli banka dekontudur. SB-1 Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı, SB-2 Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal, İG1 – İstikrar Örneği İletişim Profesyoneli ve İG2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorilerine başvuru ücretsizdir.

BAŞVURU DÖNEMİ: 24 KASIM - 5 OCAK 2018

ÖDÜL PROGRAMI TAKVİMİ:

Ön Değerlendirme 5-10 Ocak 2018
Finalistlerin Açıklanması 11 Ocak 2018
Jüri Toplantısı 12 Ocak 2018
Ödül Töreni 19 Ocak 2018

KATILIM BEDELİ:
Her proje için 500 TL + KDV

Bir proje, birden fazla kategoriye başvurduğu takdirde, her başvuru için ayrıca katılım bedeli ödeyecektir.
Ödemeler, “Proje ismi”, “başvurulan kategori” ve “başvuran şirketin ticari unvanı” ile fatura bilgileri eklenerek aşağıdaki banka hesabına yapılacaktır. Açıklama kısmında başvuru kategorileri “SB1” şeklinde kısaltılarak yazılabilir. Başvuru formuna yalnızca 1 adet dekont yüklenebilmektedir. Bu nedenle başvuran ajansların her marka için ayrı ayrı ödeme yapması gerekmektedir. Bir markanın birden fazla kategoride başvuru yapması durumunda her kategori için ayrı ayrı ödeme yapması yerine toplu ödeme kabul edilmektedir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İktisadi İşletmesi
Yapı Kredi Esentepe Şubesi
Hesap no: 91872983
IBAN: TR10 0006 7010 0000 0091 8729 83

Fatura, ödemeyi takiben İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İDA İktisadi İşletmesi tarafından başvuran şirkete kesilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ:
Başvurular sadece dijital olarak kabul edilecektir. Başvuru dosyası www.pridaodulleri.org adresindeki yönlendirmelere göre yüklenmelidir.

YETKİLİ KİŞİ:
Pelin Çoban Polat– İDA Koordinatörü
+90 212 252 98 47
prida@ida.org.tr
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ
Yıldız Posta Caddesi, Akın Sitesi 2. Blok No:8 D:27, Gayrettepe, Beşiktaş, İSTANBUL – Türkiye

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ - İDA

PRİDA, iletişim danışmanlığı sektöründeki belirli standartları yakalamayı başarmış iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği - İDA tarafından düzenlenmektedir.

İDA üyesi firmalar, her iki yılda bir dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçü olan Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) bağımsız denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmekte ve ciddi bir denetimden geçmektedir.

İDA ayrıca sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını da en önemli hedefleri arasında görmektedir. İDA, üyeliğe kabul şartı olarak üyesi olduğu ICCO Stokholm Deklarasyonu ile birlikte Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir.

ÖDÜL PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI

PRİDA İletişim Ödülleri Programı, iletişim danışmanlığı sektörünün gücünü ve itibarını sergilemek, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin bilinmesini sağlamak ve yeni projelerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Bu bağlamda topluma değer katmak hedefiyle yola çıkan, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen, sınırları zorlayan ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde eden projeleri üreten ve yöneten iletişim danışmanlığı şirketleri ile iletişim sektörüne güvenerek işbirliği yapan kurum ve markalar PRİDA heykeliyle ödüllendirilecektir.

Ayrıca, başvuran ana ajans ve sürece katkıda bulunan diğer firmaların çalışanlarına, sosyal medya hesapları ve e-postalarındaki imzalarında kullanmaları için “PRİDA Kazananı” olduklarını simgeleyen dijital PRİDA rozeti sunulacaktır.

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık