Yönetmelik

YÖNETMELİĞİN AMACI

Yönetmeliğin amacı; İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri ile ilgili
katılım ve değerlendirme kurallarını belirlemektir.

KATILIM KOŞULLARI

Genel Kurallar

PRİDA’ya Türkiye’de iletişim sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler başvurabilir. Ancak herhangi bir iletişim danışmanlığı hizmeti almamış, kurumların kendi yapısı dahilinde çözüp hayata geçirdiği (in-house) projeler katılamaz.

PRİDA’ya başvuracak projeler; özgün bir fikre sahip olmalı, hizmet alan firmanın mesajını hedef kitlesine ulaştırmış, hizmet alan firmanın iş sonuçları ve/veya itibarına olumlu katkı sağlamış olmalı. Bununla birlikte hedef kitlede olumlu yönde davranış değişikliği, algı değişikliği ve ölçülebilir bir etki yaratmayı başarmış projeler de PRİDA’ya başvurabilir.

Başvuran projelerin özgünlüğü konusunda sorumluluk, başvuran ana ajansındır. İDA, yarışmaya başvuran tüm projelerin özgün olduğu varsayımıyla hareket eder.

Özgünlük konusunda bir itiraz durumu yaşandığı takdirde, yarışma sonuçlanmış ve proje ödül almış olsa bile İDA Yönetim Kurulu projeyi tekrar değerlendirme ve gerekirse projenin başvurusunu veya varsa ödülünü iptal etme, yerine başka bir projeyi ödüllendirme hakkına sahiptir. Hangi aşamada olursa olsun proje diskalifiye olursa katılım bedelleri iade edilmez.

Projeler; pazarlama iletişimi karmasında bulunan herhangi bir mecra ve disiplinde hayata geçmiş olabileceği gibi projeye özel yaratılmış mecra ve uygulamalarla da hayata geçmiş olabilir.

Katılımcı şirketler, proje sahibi kurum ve marka yetkililerinden başvuru için gerekli izinleri almakla yükümlüdür. Başvuru esnasında başvuru formuna bilgileri girilen proje sahibi firma temsilcisine bir e-posta ulaşacak, temsilci onayını e-posta üzerinden iletebilecektir. Tartışmalı durumlarda bu temsilci ile irtibata geçilecektir.

Bir proje ile farklı kategorilere başvuru yapılabilecektir. Ancak, başvuru formunda her kategori için ilgili değişkenler, başa çıkılan zorluklar ve ayırt edici özellikler açıkça belirtilmelidir.

Ödül organizasyonuna sponsor olan firmaların projeleri, o yıl için ödül programına kısmen katılabilir. Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi, Dijital & Sosyal Medya ve Özel Ödüller kategorilerine sponsor firmaların projeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ancak Sürdürülebilir Başarı kategorilerine başvurabilirler ve ödüle hak kazanabilirler.

Sponsorlukla ilgili bu kuralda, sponsor olan marka esas alınır.
Çok sayıda şirketin bağlı bulunduğu holdinglerin veya çok sayıda alt markası olan şirketlerin organizasyona sponsor olmaları durumunda,
• Holdinge bağlı olan diğer şirketler,
• Bu şirketlere ait markalar ve
• Çatı şirkete bağlı alt markalar için yürütülen projelerle tüm kategorilere başvurulabilir.

Aynı şekilde holdinge bağlı grup şirketlerinden organizasyona sponsor olması durumunda,
• Holdingler,
• Sponsor haricinde holdinge bağlı diğer şirketler ve
• Sponsor haricinde diğer şirketlere ait alt markalar için yürütülen projelerle tüm kategorilere başvurulabilir.

Çok sayıda alt markası olan çatı şirketlere ait alt markalardan birinin organizasyona sponsor olması durumunda;
• Çatı şirket ve
• Sponsor marka haricinde diğer alt markalar için yürütülen projelerle tüm kategorilere başvurulabilir.

Bununla birlikte, jüri heyetinde sponsor firmaların temsilcisi bulunamaz.

Jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerine puan veremenin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işlere için de kendilerine blokaj uygulanacaktır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremeyecektir.

Yarışmaya gönderilen malzeme(ler) iade edilmez. İDA bu malzemeyi yarışma ile ilgili her türlü tanıtımda ve yayınlarında haber veya gelir getirici amaçlarla kullanabilir. Bu tür durumlarda katılımcı taraf telif talep edemez, yarışmaya katılırken bu kuralları kabul eder.

Başvuru

Yarışmaya 1 Ocak 2018 ve 30 Kasım 2018 tarihleri arasında başlamış, hala yürütülmekte olan veya sonuç almış projeler başvurabilir.

Proje süresinin kısmen bu tarihlerin dışında kalması durumunda, projenin en az yarısı tarih aralığı içerisinde yürütüldüğü takdirde yarışmaya başvurulabilir.

PRİDA’ya tüm başvurular, PRİDA’nın internet sitesi olan http://pridaodulleri.org/ üzerinden dijital olarak yapılır. Siteye üye olunduktan sonra, ilgili formlar ve gerekli görsel malzemelerin site üzerinden yüklenmesi gerekir.

Başvuru süresi dolana kadar tüm dokümanlar üzerinde değişiklik yapılabilir.

Başvuru süresi dolmadan önce tüm başvuruların ücreti ödenmiş olmalıdır. Ödemesi yapılmamış projeler değerlendirmeye dahil edilmez.

Proje başvurularında muhatap, başvuran ana ajanstır. Projenin farklı aşamalarında birden fazla ajansın işbirliği varsa bunlar formda katkıda bulunan ajanslar olarak belirtilmelidir. İhtilaf halinde hizmet alan firma temsilcisinin görüşüne başvurulur.

Başvuru formundaki ajans ve künye bilgilerinin doğruluğu ve dokümanların telifi, başvuruyu yapan kurum ve/veya şahsı bağlar. Bilgilerin doğruluğu ve belgelerin telifi İDA’nın sorumluluğunda değildir. Hak sahiplerinden veya üçüncü partilerden telife dair her türlü hak ve/veya talepler ile hukuki ve cezai işlemlerde başvuran ana ajans sorumlu olacaktır.

Türkiye’de yerleşik olan pazarlama iletişimi firmaları tarafından yurtdışında hayata geçirilmiş projeler; Türkçe altyazı, dublaj ve çeviri uygulanarak PRİDA’ya katılabilir.

Daha önce PRİDA’ya katılmış ve ödül kazanmış çalışmalar, uygun tarih aralığında kaldığı ve son yılda ödül aldığı halinden farklı fikir ve sonuçlara sahip olduğunu net bir biçimde ortaya koyabildiği takdirde tekrar başvurabilir. Daha önce katılmasına karşın ödül alamamış projeler uygun tarih aralığında kaldıkları takdirde tekrar başvurabilirler.

Jüri

Jüri başkanı ve üyeleri İDA Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve üyelerin belirlenmesinde dengeli temsiliyet göz önüne alınır.

Jüri; Genç İDA üyelerini, iletişim, araştırma, kamu ve özel kurumlar ile üniversite ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden profesyonel iletişim uzmanlarından oluşur.

Jüri heyetine sponsor firmalardan temsilci alınmayacaktır.

Değerlendirmede projelerin Medya ve İletişim Yönetiminde Mesleki İlkeler’e uyumu gözetilecektir.

Jüri başkanı ve üyelerinden ön elemede başvuran projelerin tamamını değerlendirmeleri, jüri toplantısında hazır bulunmaları beklenir. Jüri üyeliğini kabul etmelerine karşın ön değerlendirmede işlerin tamamını oylamayan, jüri toplantısına katılmayan, jüri toplantısına kısmen katılan veya toplantıyı erken terk eden jüri üyeleri jüriden ihraç edilir ve puanları sistemden silinir.

Jüri üyeleri değerlendirme sırasında, başvuruya konu olan bilgi ve/veya belgelerin doğruluğunun ispatı için gerekli ek belgeleri talep etme hakkına sahiptir. Böyle bir talep durumunda başvuran ajanslar, kendilerine bildirilecek süre içerisinde bu belgeleri temin etmelidir.

Değerlendirme ve Puanlama

Değerlendirme, ön eleme ve ana değerlendirme olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Ön eleme jüri üyeleri tarafından PRİDA’nın internet sitesi üzerinden yapılır. Ön elemeyi geçen projeler, İDA tarafından duyurulacak mekan, tarih ve saatte bir araya gelen jüri tarafından ana değerlendirmeye alınır.

Ön eleme aşamasında jüri üyeleri başvuru dokümanlarının tamamını inceledikten sonra oylama ekranı açılır ve üyeler projeleri “finalist” ve “finale kalamaz” şeklinde iki seçenekli oylama sistemiyle değerlendirirler. Jüri üye sayısının tam yarısı ve üzerinde “finalist” oyu alan projeler kısa listeye kalır ve ana değerlendirmeye alınır.

Ana değerlendirmede jüri üyeleri her bir kategori için vaka videloarını topluca izler. Jürinin talep etmesi halinde projeye ait başvuru formu tekrar okunabilir ve projenin diğer dokümanları tekrar incelenebilir. Video haricindeki belgelerin tekrar değerlendirilmesi için bir (1) jüri üyesinin talebi yeterlidir.

Puanlama, kategoriye ait videoların izlenmesi bittikten sonra açık olarak yapılır ve hangi jüri üyesinin hangi işe kaç puan verdiği tüm üyeler tarafından gözlemlenebilir.

Her kategoriye ait vaka videoları topluca izlendikten sonra her bir proje yaratıcılık, uygulama ve sonucuna göre üçer kez puanlanır. Puanlama 100 üzerinden 5’in katları şeklinde yapılır

Jüri üyelerinin yaratıcılık, uygulama ve sonuç için ayrı ayrı verdiği puanlar aşağıdaki katsayılarla çarpılır ve çarpımların toplanmasıyla projenin nihai notu elde edilir.

 • Yaratıcılık %30 (Markanın karşı karşıya olduğu soruna bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin özgünlük ve yaratıcılığı)
 • Uygulama %30 (Bulunan çözüm ve geliştirilen stratejinin hangi kalitede hayata geçirildiği)
 • Sonuç %40 (Brief’te tanımlanan sorunun nasıl çözüldüğü, verilen hedefe nasıl, ne denli ulaşıldığı)

Başvuran projelerin herhangi biri ile herhangi bir ilişkisi olan jüri üyeleri oy kullanamaz.

Ön eleme ve ana değerlendirmede; jüri üyeleri arasında başvuran projelerin ajansı, ortak ajans(lar)ı ve/veya hizmet alan firmadan temsilci varsa kendi projelerine puan vermenin yanı sıra başvurulan kategorideki diğer işler için de blokaj uygulanır. Örneğin; A ajansının “İtibar Yönetimi” kategorisinde bir başvurusu varsa jürideki A ajansı temsilcisi, o kategorideki hiçbir projeye puan veremeyecektir.

Ödüller ve Ödül Töreni

PRİDA İletişim Ödülleri’nde Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi ve Dijital & Sosyal Medya olmak üzere üç ana kategori bulunur. Bu ana kategorilerin alt kategorilerinin her birinde en yüksek puan alan birer proje ödüllendirilir.

70 puanın altında kalan projeler ödül almayacaktır. Bir kategoride 70 puana ulaşmayı başaran proje çıkmazsa o kategoride ödül verilmeyecektir.

Eşitlik halinde, eşit puandaki projeleri kendi arasında bir kez daha puanlama ya da birden fazla projeyi ödüllendirme inisiyatifi jürinin tasarrufundadır.

Ödül heykeli, kategorisinde en yüksek puan alan projeyi yöneten iletişim şirketi ve proje sahibi kurum/markaya birer adet olmak üzere sahneden teslim edilir.

Ana kategorilerde verilen Yılın İyi Kalpli Ajansı Sosyal Sorumluluk, Yılın İyi Kalpli Ajansı - Pro Bono, Sürdürülebilir İşbirliği – Proje Odaklı ve Sürdürülebilir İşbirliği – Kurumsal kategorileri dışında kalan tüm kategorilerde hem ajansa hem de kuruma birer ödül heykeli takdim edilecektir. Diğer kategorilerde sadece ajansa bir ödül heykeli takdim edilir. Fazladan heykel talepleri ücreti karşılığında İDA’dan temin edilebilir.

Birden fazla ajansın işbirliğiyle hayata geçen projelerde ödül heykeli, başvuru formunda belirtilen başvuran ana ajansa verilir. Başvuran ana ajansın doldurduğu formdaki künye bilgileri doğrultusunda sürece katkıda bulunan tüm tarafların çalışanlarına dijital PRİDA rozeti sunulacaktır. Dijital PRİDA rozeti töreni takip eden günlerde çalışanlara dijital olarak iletilecektir. Talep halinde ekstra ödül heykeli ücreti karşılığında İDA’dan temin edilebilir.

Ana değerlendirmede alt kategorilerde birinciler belirlendikten sonra kategori birincileri, her bir ana kategorinin büyük ödülünü belirlemek üzere tekrar değerlendirilir. Açık tartışma ve sonrasında tekrar puanlanarak içlerinden üç tanesi En Başarılı Stratejik İletişim Uygulaması, En Başarılı Pazarlama İletişimi Uygulaması, En Başarılı Dijital & Sosyal Medya Uygulaması büyük ödülü sahibi olarak tayin edilir. Ayrıca jüri üyeleri finale kalan işler arasından bir tanesini Yılın Ezber Bozan Projesi olarak seçecektir.

PRİDA İletişim Ödülleri Programı’nın sonuçları, PRİDA Ödül Töreni’nde açıklanır. Ödül töreninin yeri ve tarihi, yarışmaya katılanlara e-posta yoluyla yazılı olarak bildirilir, ayrıca İDA’nın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden duyurulur.

Diskalifiye Koşulları

 • Sonuçlarda reklam eşdeğeri sunulması.
 • Başvuru dokümanlarında sınırlara uyulmaması ile özensiz bir dil kullanılması.
 • Kayıt bilgileri ve başvuru formundaki ilgili alanlar hariç, başvuru sırasında sisteme yüklenen herhangi bir yazılı, görsel veya işitsel dokümanın hiçbir yerinde başvuran ajansın kimliğini belli eden ajans adı, ticari unvan, logo vb. yer alması.
 • Aday projenin başka bir iletişim ajansı tarafından başlatılmış olması halinde, ilgili ajansın izninin ve/veya başvuruyu yapan ajansın projeyi devraldığı tarihten sonra yarattığı katma değerin açıkça belirtilmemesi.
 • Fikri mülkiyet haklarına aykırı durum, intihal hali söz konusu olması.
 • Başvuru dosyasında belirtilen bilgi ve/veya belgelerin eksik olması.

İade Koşulları

Katılımcı şirket dilediği zaman başvurusunu geri çekebilir. Ancak başvuru ücreti sisteme tanımlandıktan ve başvuru formu sistem tarafından onaylandıktan sonra ücret iade edilmez.

ÖDÜL KATEGORİLERİ

İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ - İDA

PRİDA, iletişim danışmanlığı sektöründeki belirli standartları yakalamayı başarmış iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan ve Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi olan İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği - İDA tarafından düzenlenmektedir.

İDA üyesi firmalar, her iki yılda bir dünya genelinde mükemmeliyet ve profesyonellik konusunda kabul edilmiş bir ölçü olan Danışmanlık Yönetimi Standardı – Consultancy Management System (CMS) bağımsız denetiminden geçerek uluslararası standartlarda hizmet verdiğini belgelemeyi taahhüt etmekte ve ciddi bir denetimden geçmektedir.

İDA ayrıca sektörde meslek ahlakı ilkelerinin egemen olmasını da en önemli hedefleri arasında görmektedir. İDA, üyeliğe kabul şartı olarak üyesi olduğu ICCO Helsinki Deklarasyonu ile birlikte Meslek Ahlakı İlkeleri belgesinin imzalanmasını ve tüm üye şirketlerde bu ilkelerin gözetilmesini beklemektedir.

ÖDÜL PROGRAMININ AMACI ve KAPSAMI

PRİDA İletişim Ödülleri Programı, iletişim danışmanlığı sektörünün gücünü ve itibarını sergilemek, Türkiye’nin toplumsal kalkınmasındaki rolünü göstermek, paydaşlarına kattığı değerin bilinmesini sağlamak ve yeni projelerin üretilmesini teşvik etmek amacıyla İDA tarafından düzenlenmektedir.

Bu bağlamda topluma değer katmak hedefiyle yola çıkan, sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyen, sınırları zorlayan ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde eden projeleri üreten ve yöneten iletişim danışmanlığı şirketleri ile iletişim sektörüne güvenerek işbirliği yapan kurum ve markalar PRİDA heykeliyle ödüllendirilecektir.

Ayrıca, başvuran ana ajans ve sürece katkıda bulunan diğer firmaların çalışanlarına, sosyal medya hesapları ve e-postalarındaki imzalarında kullanmaları için “PRİDA Kazananı” olduklarını simgeleyen dijital PRİDA rozeti sunulacaktır.

BAŞVURU DÖKÜMANLARI

Stratejik İletişim, Pazarlama İletişimi, Dijital & Sosyal Medya ve Özel Ödüller ana kategorileri için;

1- FORM
Aşağıdaki başlıkları içeren online form eksiksiz doldurulmalıdır.

Başvuran iletişim şirketi (max 140 karakter – boşluklu)
Hizmet alan firma/marka

İş ve iletişim hedefi (max 750 karakter – boşluklu)
İletişim hedefinin, paydaşlar nezdinde iş hedefine uygunluğu değerlendirilecektir.

Hedef kitle (max 250 karakter – boşluklu)
Projenin hangi kitleyi hedeflediği açıkça belirtilmelidir.

İletişim stratejisi (max 750 karakter – boşluklu)
Paydaşlar bazında iç görülere yönelik stratejik bakış açısı değerlendirilecektir.

Yaratıcı fikir (max 750 karakter – boşluklu)
Fikrin özgünlüğü ve etkisi değerlendirilecektir.

Uygulama planı (max 750 karakter – boşluklu)
Fikrin nasıl hayata geçirildiği değerlendirilecektir.

Sonuç (max 750 karakter – boşluklu)
İş ve iletişim hedefine göre sonuçlar kantitatif ve kalitatif verilerle ve kaynaklarıyla birlikte sunulmalıdır. Ölçümleme kriterlerinin bilimsel bir araştırmaya dayanılarak yazılması beklenmektedir. Yararlanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Tavsiye edilen ölçümleme kriterleri; Barselona Deklarasyonu’nda belirlenen ölçümleme kriterleridir.

Barselona ölçümleme kriterleri:

 • Hedef belirleme ve ölçümleme iletişim planının temel unsurudur.
 • Medya ölçümlemesi nitelik ve nicelik gerektirir, sadece kupür yansımalarını değerlendirmek anlamlı olamaz.
 • Sosyal medya ölçümlenebilir ve ölçümlemesi gereklidir. Çıkan sonucun değerlendirilmesi, medya sonuçlarının ölçülmesine tercih edilmelidir.
 • İş sonuçları mümkün olduğunca ölçülmelidir. İyi bir ölçümlemede şeffaflık ve tekrarlanabilirlik esastır.

Linkler
Başvuru formu, vaka videosu ve görseller haricinde jürinin değerlendirmeye almasının kritik olduğu malzemelere dair bir link varsa verilmelidir yoksa boş bırakılmalıdır.

2- GÖRSEL
Projeye ait en fazla 10 görsel. Görseller jpeg formatında, 72dpi çözünürlükte ve her biri azami 2MB olmalıdır.

3- VAKA VİDEOSU
120 saniyeyi geçmeyecek şekilde projeyi tanıtan ve formdaki bilgilerin özetini içeren bir film. Vaka videosu 1920x1080 çözünürlükte, mpeg4 formatında ve azami 100 MB olmalıdır. Vaka videosu üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda video olarak formatlanmış (wmv formatında) power point sunumu da kabul edilir. Bir slayt adedi sınırlaması olmamasına karşın yine 120 sn ve 100MB’ı geçmeyecek şekilde kurgulanmalıdır ve formatı kesinlikle mpeg4’e çevrilmelidir. Online başvuru sistemi mpeg4’ten başka bir formatta video kabul etmemektedir.

4- İZİN BELGESİ
Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için izin belgesi

5- DEKONT
Katılım bedeli banka dekontu

Sürdürülebilir Başarı ve İletişim Emektarları ana kategorileri için;

1- FORM
Başvuran İletişim Şirketi (max 140 karakter boşluklu)
Başvuruya konu olan Kurum, Marka, Kişi ya da Proje (max 250 karakter - boşluklu)
Kişi ya da proje temsilcilerinin e-posta adresleri (max 250 karakter - boşluklu)
Bu aday Proje/Kurum/Marka/Kişi niye ödül almalıdır? (max 3500 karakter - boşluklu)
Başvuran adayın ya da projenin o özel ödülü niye hak ettiğini anlatan azami 3500 karakterlik (boşluklu) bir metin.

2- GÖRSEL
Proje veya adayı tanıtıcı fotoğraflar. Görseller jpeg formatında, en fazla 10 adet, 72dpi çözünürlükte ve her biri azami 2MB olmalıdır.

3- VAKA VİDEOSU
120 saniyeyi geçmeyecek şekilde projeyi tanıtan ve formdaki bilgilerin özetini içeren bir film. Vaka videosu 1920x1080 çözünürlükte, .mpeg4 formatında ve azami 100 M olmalıdır. Vaka videosu üretilmesinin mümkün olmadığı durumlarda video olarak formatlanmış (.wmv formatında) power point sunumu da kabul edilir. Bir slayt adedi sınırlaması olmamasına karşın yine 120 sn ve 100MB’ı geçmeyecek şekilde kurgulanmalıdır ve formatı kesinlikle mpeg4’e çevrilmelidir. Online başvuru sistemi mpeg4’ten başka bir formatta video kabul etmemektedir. İE1 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İE2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

4- İZİN BELGESİ
Başvurulan projenin sahibi kurum/markadan başvuru için izin belgesi. İE1 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İE2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorileri için zorunlu değildir.

5- DEKONT
Katılım bedeli banka dekontudur. SB1 - Sürdürülebilir Isbirligi – Proje Odakli, SB2 – Sürdürülebilir Isbirligi – Kurumsal, İE1 – İstikrar Örneği İletişim Emektarı ve İE2 - Sektöre Gönül Veren Usta Ödülü kategorilerine başvuru ücretsizdir.

BAŞVURU DÖNEMİ: 1 Ekim - 30 Kasım 2018

ÖDÜL PROGRAMI TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi 30 Kasım 2018
Ön Değerlendirme (online) 18 – 28 Aralık 2018
Finalistlerin Açıklanması 7 Ocak 2019
Ana Değerlendirme 7 Ocak 2019
Ödül Töreni 23 Ocak 2019

KATILIM BEDELİ:
Her proje için 750 TL + KDV
Bir proje, birden fazla kategoriye başvurduğu takdirde, her başvuru için ayrıca katılım bedeli ödenecektir.
Ödemeler, açıklama kısmına sistemin başvuruya otomatik olarak atadığı ID no yazılarak aşağıdaki banka hesabına yapılacaktır. Bir ajansın birden fazla projeyle birden fazla kategoride başvuru yapması durumunda her başvuru için ayrı ayrı ödeme yapması yerine toplu ödeme kabul edilmektedir. Her halükarda her başvuruya ait ID numaraları açıklama kısmına eklenmelidir.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İktisadi İşletmesi
Yapı Kredi Esentepe Şubesi
Hesap no: 91872983
IBAN: TR10 0006 7010 0000 0091 8729 83

Başvuruların katılım bedeli ödeme dekontunun dijital kopyası e-posta ile prida@ida.org.tr adresine gönderilmeli ve başvuru esnasında, başvuru ekranında ilgili kısma yüklenmelidir.

Gerekli fatura bilgileri ise e-posta yoluyla, dekont da eklenerek derneğe ulaştırılmalıdır. Fatura, ödemeyi takiben İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İDA İktisadi İşletmesi tarafından bilgileri ulaştırılan şirkete kesilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ:
Başvurular sadece dijital olarak kabul edilecektir. Başvuru dosyası http://pridaodulleri.org/ adresindeki yönlendirmelere göre yüklenmelidir.

YETKİLİ KİŞİ:
Pelin Çoban Polat– İDA Koordinatörü
+90 212 252 98 47
prida@ida.org.tr
İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİ DERNEĞİ
Balmumcu Mah. Morbasan Sk. No:12 Koza İş Merkezi B Blok Kat:4 Beşiktaş, İSTANBUL – Türkiye

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık

© İDA İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği. İletişim Danışmanlık